Vooruitzichten

Triodos Bank wil haar werk verder ontwikkelen op basis van een nieuw driejaarplan, dat ingaat in 2016. Het plan richt zich op de ontwikkelingsmogelijkheden die buiten het traditionele bancaire speelveld liggen. Er wordt ingezet op het ontwikkelen van meer innovatieve benaderingen rond duurzaam financieren; op het verdiepen van de relatiegerichte manier van werken van de bank; en op het – meer dan nu al het geval is - worden van een lerende organisatie.

Onvoorziene omstandigheden buiten beschouwing gelaten, verwacht Triodos Bank over 2016 een lager winstniveau. Dit is vooral het gevolg van de sectorbrede introductie van een bijdrage aan het Nederlandse depositogarantiestelsel; lagere rentetarieven; en substantiële investeringen in de bank zelf. Triodos Bank wil haar impact verder vergroten. Dit doen we op verschillende manieren: door de diversiteit van onze kredietportefeuille verder uit te bouwen; door het bieden van hoogwaardige financiële diensten die gericht zijn op duurzaamheidsresultaten; en door het financieren van ondernemingen die we daarmee stimuleren om hun prestaties op het gebied van duurzaamheid verder te verbeteren. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat de economische recessie als gevolg van de financiële crisis en een traag herstel in een aantal landen, zich ook in 2016 zal voortzetten. Dit kan een negatieve invloed hebben op de resultaten van de bank. Vanwege deze factoren verwacht Triodos Bank dat haar winst in 2016 lager zal zijn dan die over 2015.