Onze stakeholders en waarom ze zo belangrijk zijn

De veerkracht van Triodos Bank wordt versterkt door de intensieve en proactieve verbinding met onze stakeholders. We leren veel van contacten met onze stakeholders. Die contacten hebben verschillende vormen. Denk aan de klantendagen die we organiseerden in de landen waar we actief zijn. De klantendagen werden bezocht door honderden deelnemers. Of denk aan bijeenkomsten voor of enquêtes onder onze certificaathouders. Sommige organisaties zijn geneigd om hun stakeholders te vragen wat ze zouden moeten doen. De benadering van Triodos Bank is echter een andere.

Het uitgangspunt bij alles wat we doen, is onze essentie. Die is het antwoord op de vraag wie we zijn - en daarmee is onze essentie op zichzelf al een van onze stakeholders. Het is ook het referentiekader waarmee we luisteren naar en discussiëren met onze stakeholders.

We maakten dit jaar gebruik van een gestructureerd proces om de onderwerpen vast te stellen die voor onze stakeholders en voor onszelf van belang zijn, en om deze onderwerpen verder te analyseren. Dit proces doorliepen we aanvullend op onze andere contacten met stakeholders. Het gaat om een proces dat is gebaseerd op best practice, en dat wordt toegepast door een groot aantal bedrijven. De benadering is inhoudelijk gebaseerd op de Global Reporting Initiative’s G4 guidelines.

Van bedrijven wordt in toenemende mate verwacht dat ze hun verslaglegging over duurzaamheid aan de hand hiervan vormgeven. Dit om te voorkomen dat ze in hun verantwoording ingaan op een groot arsenaal aan onderwerpen, waarvan sommige maar in zeer beperkte mate van belang zijn voor de impact van het bedrijf in algemene zin. In onze ogen verdient deze benadering (die zich richt op de onderwerpen die voor een specifiek bedrijf relevant zijn) de voorkeur boven een omvangrijke checklist met allerlei meer en minder belangrijke punten.

De onderstaande materialiteitsanalyse beschrijft de onderwerpen die in het bijzonder voor ons relevant zijn. Het overzicht van die onderwerpen is het resultaat van de gestructureerde gesprekken met onze stakeholders.

Materialiteitsmatrix

Materialiteitsmatrix (grafisch)

Uit die gesprekken blijkt dat onze stakeholders en Triodos Bank zelf over het algemeen op één lijn zitten als het gaat om de vraag welke onderwerpen van belang zijn. Er waren geen onderwerpen die voor de een wel en de andere niet belangrijk waren. We kunnen dan ook concluderen dat de bank en haar stakeholders in deze zin vergelijkbaar denken. Tegelijkertijd is ook duidelijk dat onze stakeholders meer belang hechten aan wat we als instelling doen, dan aan de vraag in hoeverre we ons als instelling zelf gedragen.

De drie stakeholdergroepen van Triodos Bank zijn als volgt gedefinieerd:

  • Zij die een rechtstreekse economische relatie hebben met de bank (zoals klanten, certificaathouders, medewerkers en leveranciers)
  • Zij die niet rechtstreeks betrokken zijn bij economische transacties, maar die – vanuit een maatschappelijk oogpunt – wel met Triodos Bank zijn verbonden (zoals NGO’s, overheid, en media, en de groepen die baat hebben bij onze financieringen)
  • Zij die nieuwe kennis en inzichten bieden (zoals adviseurs en inspirerende denkers) en ons aldus aanzetten tot reflecteren op, en verkennen en onderzoeken van nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden.

De materialiteitsanalyse zoals we die in 2015 uitvoerden, heeft een meer internationaal karakter dan de analyse uit 2014. Zo zijn ook de resultaten meegenomen van een enquête die werd uitgevoerd in de landen waar we actief zijn. Verder hielden we in België vijf individuele diepte-interviews. Bovendien organiseerden we op het hoofdkantoor van Triodos Bank een bijeenkomst met vertegenwoordigers van onze drie stakeholdergroepen. Er werd ook een aantal individuele interviews afgenomen.

De uitkomsten laten zien dat onze stakeholders het belangrijk vinden dat Triodos Bank leidend blijft op het gebied van duurzaam bankieren. Bovendien geven stakeholders aan dat het belangrijk is dat Triodos Bank blijft werken op basis van haar strategie - een strategie die gebaseerd is op haar missie en doelstellingen. In de ogen van Triodos Bank en haar stakeholders is impact investment van grote waarde. (NB: met impact investment wordt in dit geval gedoeld op zowel kredietverlening aan als beleggingen in duurzame ondernemingen). Triodos Bank en haar stakeholders hechten daarnaast grote waarde aan het door de bank beschikbaar stellen van duurzame financiële dienstverlening. We delen de behoefte van sommige stakeholders om onze benadering ten aanzien van risico waar dat passend is bij te stellen, om meer impact te kunnen realiseren. De aandacht die we ook nu al besteden aan innovatie en ontwikkeling, is ten dele een reactie op deze gedeelde behoefte.

Onze stakeholderdialoog laat zien dat onze stakeholders het belangrijk vinden dat Triodos Bank een ‘thought leader’ is op het vlak van waardengedreven bankieren. Zelf zijn we ook overtuigd van het belang van deze rol. Triodos Bank wil in de bancaire sector een referentiepunt zijn, omdat juist díe positie onze stem kan versterken in het debat over de ontwikkeling van de sector. Onze stakeholders vinden het van belang dat we als bank onze kredietrelaties helpen om nóg duurzamer te worden. Als bank delen we deze ambities. In het online jaarverslag van Triodos Bank vindt u verdere relevante informatie, zoals interviews met kredietrelaties. Zie het hoofdstuk Impact.

Het is opvallend dat onze stakeholders het op het eerste gezicht minder van belang vinden dat Triodos Bank zich verder ontwikkelt tot Europese bank. Echter, tijdens de meer diepgaande en individuele gesprekken, bleken stakeholders de aanwezigheid van Triodos Bank in meerdere Europese landen toch waardevol te vinden. Een relatief hoog percentage van de respondenten in de hierboven genoemde enquête kon of wilde geen antwoord geven op de vraag over het belang van de Europese activiteiten van de bank. Mogelijk werd de vraag niet altijd goed begrepen. Het belang dat stakeholders hechten aan de Europese activiteiten van de bank, wordt daardoor in de analyse in onderstaande grafiek mogelijk onderschat.

In tegenstelling tot veel grootbanken, hechten onze stakeholders aan het thema ‘beloning’ relatief weinig waarde. Vermoedelijk onderschrijven de stakeholders ons beloningsbeleid, en verwachten ze dat beleid ook van een instelling als Triodos Bank. Triodos Bank keert bijvoorbeeld geen bonussen uit, en de bank kent verder onder meer een relatief beperkt verschil tussen het hoogste en het laagste salaris. Kijk voor meer informatie over ons beloningsbeleid en voor een gedetailleerder materialiteitsanalyse in het Sociaal Jaarverslag.

De resultaten van onze stakeholderdialoog zijn een waardevolle basis voor de ontwikkeling van onze strategische doelstellingen. Net als de voorbeelden die we hier beschrijven dat zijn. De resultaten zijn ook in meer algemene zin belangrijk voor ons werk gedurende het jaar. Ze dienen als een ijkpunt bij de beoordeling van nieuwe ideeën en bij de verdere ontwikkeling van bestaande activiteiten. Op de lange termijn willen we onze stakeholderdialoog verder verdiepen. De uitkomsten van die dialoog vormen een belangrijke basis om de dialoog in de toekomst verder te verbeteren.