Triodos Investment Management

Beleggingen vinden plaats via beleggingsfondsen of beleggingsinstellingen die de naam Triodos dragen en die worden beheerd door Triodos Investment Management. Deze laatste bestaat uit Triodos Investment Management BV en Triodos Investment & Advisory Services BV. Beide zijn 100% dochterondernemingen van Triodos Bank NV. Triodos Investment & Advisory Services BV is in juli 2014 toegevoegd als gevolg van de implementatie van de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD).

Triodos Beleggingsfondsen beleggen op basis van verschillende thema’s. Denk aan ‘inclusive finance’, duurzame handel, biologische landbouw en voeding, klimaat en energie, duurzaam vastgoed, en kunst en cultuur. De fondsen beleggen ook in beursgenoteerde ondernemingen die bovengemiddeld presteren op het gebied van milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en governance (de ESG-benadering: Environment, Social, Governance).

EUR 3,1 miljard

Het beheerd vermogen
van Triodos Investment
Management steeg tot
EUR 3,1 miljard, een stijging
van 19% (2014: 6% stijging).

Deze fondsen publiceren elk hun eigen jaarverslag. De meeste fondsen hebben elk een eigen Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Triodos Investment Management is verantwoordelijk voor 18 beleggingsfondsen voor zowel particuliere als institutionele beleggers. Het totaal aan beheerd vermogen bedraagt EUR 3,1 miljard. In 2015 lanceerde Triodos Investment Management een nieuw beleggingsfonds: Triodos Multi Impact Fund. Dit ‘fund-of-funds’ komt tegemoet aan een sterke behoefte van Nederlandse retailbeleggers om hun geld te laten werken in verschillende sectoren die allemaal van belang zijn bij de transitie naar een eerlijker en duurzamer wereld. De groei van de gezamenlijke beleggingsfondsen bedroeg EUR 500 miljoen. Dat is een stijging van 19% (2014: 6%), en het gevolg van een beter investeringsklimaat.

De stijging van het totale aan Triodos Investment Management toevertrouwde vermogen, weerspiegelt de belangstelling van beleggers voor duurzaam beleggen. Wereldwijd zoeken investeerders – naast financieel rendement – in toenemende mate naar betekenisvolle en meetbare impact. Dit is van groot belang voor de ontwikkeling naar een meer duurzame samenleving. Vooral Triodos Sustainable Funds (SICAV I), Triodos Fair Share Fund en Triodos Microfinance Fund, profiteerden van de kansen die deze ontwikkeling biedt. De drie genoemde fondsen realiseerden een substantiële groei – hoewel minder dan in 2014- van respectievelijk 26%, 17% en 32% (2014: 53%, 26% en 40%).

Vooruitzichten

Triodos Investment Management is er van overtuigd dat haar fondsen aantrekkelijk zullen blijven voor beleggers, en dat zij verder kan bouwen op haar 20 jaar ervaring in het bij elkaar brengen van waarden, visie en financieel rendement op beleggingen. Er is sprake van positieve groeiverwachting, omdat beleggers in impact investing overal in Europa in toenemende mate behoefte hebben aan een ervaren, betrouwbare en professionele partner. Tegen deze achtergrond zal Triodos Investment Management haar internationale distributiestrategie verder ontwikkelen door nieuwe markten toe te voegen aan het distributienetwerk. Triodos Investment Management blijft gericht op het verder ontwikkelen en versterken van haar reputatie als een innovatieve fondsbeheerder. Dit gebeurt door zich blijvend te richten op het ontwikkelen en uitbreiden van bestaande beleggingsfondsen, en door het opzetten van nieuwe beleggingsmogelijkheden met positieve maatschappelijke impact. Hierbij gaat het onder meer om het verder verkennen van de gewenste ontwikkelingsrichting van haar SRI fondsen.

De strategie van Triodos Investment Management zal zich blijven richten op derdendistributie (dat wil zeggen: via andere banken dan Triodos Bank) richting retailbeleggers, en richting professionele beleggers die impact-investment-services bieden aan particuliere beleggers. Verder is de strategie gericht op het blijven ontwikkelen van het internationale distributienetwerk en van de ‘institutional investor base’.

Triodos Investment Management streeft in 2016 naar een groei van beheerd vermogen naar ca. EUR 3,6 miljard. Dit tegen de achtergrond van haar eigen ambities als het gaat om het vergroten van haar impact, en in het licht van uitdagende marktomstandigheden en toenemende regelgeving.