Hoe de wereld er in 2015 uitzag

Ook dit jaar vormden historisch lage rentes van centrale banken en een hoog aanbod van liquiditeiten – ofwel ‘kwantitatieve verruiming’ – nog altijd het ‘monetaire antwoord’ op de tegenvallende economische groei. Al wordt de doelmatigheid van deze benadering door velen in twijfel getrokken, het negatieve effect op de rentes voor de doorsneespaarder is een feit.

Particulieren, ondernemingen, banken en regeringen worstelen nog altijd met de financiële crisis en de nasleep ervan. Tegelijkertijd blijven de toezichthouders kleine en grote banken verplichten aanzienlijke tijd en moeite te investeren om aan de nieuwe regelgevingsvereisten te voldoen. Deze inspanningen zijn bedoeld om de veerkracht van de banksector te vergroten en derhalve het gevaar in te perken dat regeringen in de toekomst financiële instellingen moeten redden.

De aanhoudende opkomst van duurzaamheid

Ondertussen raakt het principe van duurzaamheid steeds meer verstrengeld met de levens van mensen. Cruciaal daarbij is het groeiende bewustzijn dat klimaatverandering en sociale crises samengaan met positieve kansen om deze problemen te lijf te gaan. Duurzaamheid wordt meer en meer omarmd door banken. Sommigen zien het als een belangrijke marktmogelijkheid; anderen reageren juist weer op de druk van hun aandeelhouders. Weer anderen zien het als een langetermijntraject voor de toekomstige gezondheid van hun organisatie. In veel landen is meer en meer een dialoog gaande over de rol van bedrijven in de samenleving, en dan met name de rol van financiering. Daaruit blijkt dat het publiek steeds meer voelt voor een verandering.

Deze trend heeft ertoe geleid dat veel banken zichzelf in de markt zetten als ethisch en transparant en dat zij actiever concurreren om duurzame leningen en investeringen. Wanneer deze duurzaamheidstoezeggingen oprecht zijn, zijn deze ontwikkelingen positief voor de gehele achtergelegen industrie.

Grote hoeveelheden klanten blijven kiezen voor Triodos Bank als hun primaire bank, omdat deze voldoet aan hun financiële behoeften en overeenstemt met hun waarden. Dit heeft gedurende het jaar geresulteerd in een groei van de spaartegoeden, leningen en investeringen.

Hogere kosten, lagere marges en een groter effect: zie hier de uitdaging voor de banksector

De hogere kosten die gepaard gaan met de naleving van regelgeving en met de lagere marges als gevolg van de lagere rentes en de toenemende concurrentie om de particuliere en de zakelijke klant (ofwel uitsluitend op basis van de prijs ofwel van banken die graag krediet willen verlenen voor aantrekkelijke ‘duurzame’ leningen) waren over het jaar fors, met name in België en Spanje. Hierdoor komt de winstgevendheid van de bank onder druk te staan.

Triodos Bank heeft een gedetailleerd programma ingevoerd, met een strategische planning voor de komende drie jaar. Hierin zijn de opkomende trends en de mogelijke ontwikkelingen binnen de samenleving in ruimere zin vastgelegd. De plannen zijn gericht op de vier belangrijkste strategische gebieden: vergroten van het bereik van Triodos Bank, meer vernieuwen, nog meer een lerende organisatie worden en de benadering op basis van relaties verder uitdiepen. Dit zijn de komende jaren allemaal prioriteiten voor Triodos Bank en haar stakeholders. De prioriteiten zijn bedoeld om te zorgen dat de bank zorgt voor nog meer duurzaam effect op de lange termijn.

Ondanks een uitdagend klimaat voor leningen zijn onze filialen erin geslaagd de totale kredietportefeuille uit te breiden. Dit is onontbeerlijk, willen wij als Triodos Bank onze impact vergroten. Het blijft echter een belangrijk aandachtspunt om te zorgen voor een gezond evenwicht tussen de groei van de kredietportefeuille en een relatief sterke instroom van deposito's.

Hoe hebben we gepresteerd?

Voorkeursbank van onze klanten

Triodos Bank wil vanzelfsprekend haar bankfunctie effectief kunnen uitoefenen en haar missie verwezenlijken. Daarvoor is het van belang om een volledig pakket bancaire diensten en een eersteklas klantenservice aan te bieden aan zowel particuliere als zakelijke klanten, alsmede om ons volume aan transacties met deze klanten te vergroten. In sommige landen, zoals Nederland, wordt inmiddels een volledig pakket aan diensten geboden. Dit geldt ook voor Spanje, waar de vestiging haar aanbod aan duurzame bedrijven heeft uitgebreid met een commercieel pakket met onder andere point-of-sale diensten en leenoplossingen. In andere landen, zoals in het Verenigd Koninkrijk, werkt de vestiging aan de ontwikkeling van een aanbod voor een rekening-courant die naar verwachting in 2016 voor de klant beschikbaar zal zijn. Op sommige van onze markten zijn duurzame hypotheken nog altijd een uniek product. Als zodanig vormen ze voor de bank een echte kans om bij te dragen aan minder uitstoot in de huizensector.

In Duitsland heeft Triodos Bank haar nieuwe verplichtingen met 20% uitgebreid. Tevens werd een nieuw spaarproduct gelanceerd en werd met succes nieuw kapitaal aangetrokken, ondanks het feit dat de vestiging nog relatief nieuw is op de Duitse markt. De vestiging heeft zich over het jaar overeenkomstig de plannen ontwikkeld.

Triodos Bank wil haar kapitaalbasis verder versterken, zodat ze haar activiteiten kan blijven ontwikkelen en uitbreiden, met name haar kredietportefeuille. In 2015 is in Nederland, België, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland in totaal EUR 40 miljoen aan nieuw kapitaal aangetrokken. De bank kon 3.144 nieuwe certificaathouders verwelkomen. In Duitsland werden voor het tweede jaar actief certificaten verkocht aan cliënten. Hierdoor werd een bedrag van EUR 3,5 miljoen (2014: EUR 2 miljoen) aangetrokken.

In België heeft Triodos Bank in Gent haar eerste regionale kantoor geopend. Het nieuwe kantoor richt zich primair op particulieren, organisaties en bedrijven in Gent en omstreken. De opening kreeg uitgebreid aandacht van de pers.

Dankzij de sterke relaties en de bereidheid van klanten om Triodos Bank aan te bevelen, slaagt de organisatie erin steeds populairder te worden. Meer dan de helft van de Nederlandse klanten is bereid de organisatie aan anderen aan te bevelen, een extreem hoge score voor welke bank dan ook. In Spanje kreeg Triodos Bank op basis van een onafhankelijk onderzoek opnieuw erkenning van medebankiers voor de grote tevredenheid die zij onder haar klanten weet te genereren.

Het agentschap van Triodos Bank in Frankrijk ligt met de ontwikkeling van zijn activiteiten op schema. Het besluit om het agentschap om te vormen tot een volwaardige vestiging is echter nog niet genomen.

Deelname aan een lerende organisatie

Triodos Bank stimuleert haar medewerkers om zich op een creatieve manier te ontwikkelen.

Elk jaar wordt een internationale ‘Co-worker's Conference’ georganiseerd, waar een groot aantal medewerkers voor wordt uitgenodigd. In 2015 werd de conferentie georganiseerd in het Verenigd Koninkrijk in hechte samenwerking tussen het hoofdkantoor en de Britse vestiging. De aandacht ging dit jaar uit naar de waarde van sociaal, natuurlijk, menselijk en overige vormen van niet-financieel ‘kapitaal’, en naar de rol die Triodos Bank kan vervullen bij het ontwikkelen en financieren van initiatieven op dit vlak.

Het afgelopen jaar zijn de vestigingen ook begonnen op een meer structurele manier samen te werken aan de interne communicatie. Dit betreft met name de ontwikkeling van een online platform, dat in 2016 zal worden gelanceerd en dat de samenwerking binnen de gehele organisatie zou moeten bevorderen.