18. Eigen vermogen

Het eigen vermogen op de geconsolideerde balans is gelijk aan het eigen vermogen op de vennootschappelijke balans. Voor een specificatie wordt verwezen naar de toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening.

Reële waarden

Onderstaande tabel geeft inzicht in de reële waarde van de financiële instrumenten per 31 december 2011. De reële waarde van rentedragende waardepapieren is de marktwaarde. Voor bankiers, kredieten, toevertrouwde middelen met een vaste rentelooptijd en de achterstelde lening is de reële waarde bepaald door middel van de netto contante waarde van verwachte rente en aflossingskasstromen met behulp van de marktrentes ultimo boekjaar. De reële waarde van de overige posten wordt gelijkgesteld aan de balanswaarde.

De reële waarde van de overige activa en passiva bevat tevens de belastinglatentie in verband met het verschil tussen balanswaarde en reële waarde. Het nog niet afgeschreven agio en disagio van de rentedragende waardepapieren is opgenomen in de balanswaarde van de rentedragende waardepapieren.

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2011

2011

2010

2010

 

Balans-
waarde

Reële
waarde

Balans-
waarde

Reële
waarde

*

De reële waarde wordt negatief beïnvloed door de belastingeffecten van alle reële-waardecorrecties die onder overig zijn verantwoord.

 

 

 

 

 

Activa

 

 

 

 

Kasmiddelen

51.631

51.631

44.814

44.814

Overheidspapier

15.000

15.000

Bankiers

670.649

670.452

595.800

595.901

Kredieten

2.837.818

2.907.188

2.127.643

2.169.387

Rentedragende waardepapieren inclusief agio/disagio

586.170

600.476

604.727

613.162

Aandelen

4

4

4

4

Deelnemingen

3.166

3.166

2.623

2.623

Overig

125.315

110.925*

118.505

109.109*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.289.753

4.358.842

3.494.116

3.535.000

 

 

 

 

 

Passiva

 

 

 

 

Bankiers

34.902

34.902

23.983

23.983

Toevertrouwde middelen

3.730.708

3.758.084

3.038.676

3.049.258

Overig

72.977

71.521

69.341

71.456

Eigen vermogen

451.166

451.166

362.116

362.116

Herwaardering

43.169

28.187

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.289.753

4.358.842

3.494.116

3.535.000

 

 

 

 

 

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2011

2011

2010

2010

 

Contractwaarde

Reële waarde

Contractwaarde

Reële waarde

 

 

 

 

 

Derivaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutatermijncontracten (verkoop vreemde valuta)

195.641

208.462

175.488

181.211

Valutatermijncontracten (verkoop vreemde valuta)

196.701

208.986

175.079

181.237

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

392.342

417.448

350.567

362.448

 

 

 

 

 

De geschatte reële waarden die worden opgegeven door financiële instellingen zijn niet één op één vergelijkbaar vanwege de grote verscheidenheid in waarderingsmethoden en de vele schattingen. Het gebrek aan een objectieve waarderingsmethode brengt met zich mee dat geschatte reële waarden in hoge mate subjectief zijn voor wat betreft de veronderstelde looptijden en de toegepaste rentepercentages. Daarom moeten lezers voorzichtig zijn als ze de informatie in dit deel van de toelichting willen gebruiken om reële waarden van verschillende financiële instellingen met elkaar te vergelijken.